22°30'58.1"N   113°56'46.1"E

Shenzhen – Bay MixC

2888, South Keyuan Avenue Nanshan-qu, Shenzhen, 518052

Shenzhen

Footer