Allmänna affärsvillkor

för RIMOWA onlinebeställningar

Version: oktober 2017

1 Omfattning

De allmänna affärsvillkoren gäller för samtliga avtal som vi ingår baserat på onlinebeställningar (t.ex. via vår webbplats).

2 Avtalspartner och avtalets ingående

2.1  Din avtalspartner för alla avtal baserat på onlinebeställningar är RIMOWA GmbH, Richard-Byrd-Str. 13, 50829 Köln, Tyskland

2.2   Vi erbjuder online beställningar uteslutande för konsumenter § 13 BGB (dvs. för fysiska personer, som verkar för ett ändamål, som huvudsakligen inte kan vara kommersiell eller egen yrkesverksamhet kan tillskrivas). Entreprenörer enligt. 14 § civillagen (dvs. fysiska eller juridiska personer eller juridiska partnerskap som utövar sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet när en juridisk transaktion har ingåtts) är undantagna från online-order. Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor bekräftar du härmed att du inte vill köpa produkterna som företagare, särskilt för kommersiell återförsäljning.

2.3   De angivna produkterna som återfinns t.ex. på vår webbplats utgör en icke bindande produktkatalog. När en produkt finns tillgänglig att beställa online kan du först lägga den i varukorgen . Du kan korrigera dina uppgifter när som helst innan du skickar den bindande beställningen genom att klicka på knappen Tillbaka i din webbläsare. Du kan när som helst ändra antalet av en produkt eller ta bort en produkt ur varukorgen. Därefter måste du ange relevanta uppgifter för att kunna genomföra beställningen (för- och efternamn, faktura- och leveransadress, val av betalningssätt och betalningsuppgifter). Under beställningsproceduren görs en vanlig fullständighets- och rimlighetskontroll (kontroll av om alla obligatoriska fält har fyllts i och om de angivna tecknen passar för det aktuella fältet). Dessa hjälper dig att upptäcka inmatningsfel. Därefter sammanfattas uppgifterna i din beställning på nytt för kontroll. Genom att klicka på knappen Bekräfta beställning gör du en bindande beställning av produkterna i varukorgen. Du får en bekräftelse av beställningen via e-post. Bekräftelsen av beställningen utgör som regel inte ett mottagande av beställningen, såvida inte det anges särskilt i e-postmeddelandet – i så fall ingås köpeavtalet i och med mottagandet. I övriga fall ingås köpeavtalet i och med att de beställda produkterna skickas. Om erbjudandet inte accepteras inom fem arbetsdagar har erbjudandet avböjts.

2.4   Ett bindande avtal kan också ingås tidigare på följande sätt:

- Om du har valt PayPal som betalningssätt ingås avtalet när du bekräftar betalningsordern till PayPal.

2.5   Produkterna säljs bara i mängder för personligt bruklig (max sex produkter per beställning).

2.6   De tillgängliga språken för att ingå avtalet är:
tyska, engelska, franska, nederländska, italienska, spanska, portugisiska, tjeckiska, danska, finska, norska och svenska.

2.7   När du gör din beställning kan du registrera dig och skapa ett kundkonto eller genomföra beställningen som gäst utan registrering. Om du skapar ett kundkonto ("MyRIMOWA") när du gör din beställning sparar vi avtalstexten. Din beställning visas sedan i ditt kundkonto. Dessutom skickar vi beställningsuppgifterna och våra affärsvillkor till dig via e-post efter en beställning. Du kan också när som helst läsa och ladda ner affärsvillkoren på vår webbplats.

3 Registrering, kundkonto och dataskydd

3.1   Du har också möjlighet att skapa ett kundkonto ("MyRIMOWA") utan att göra en beställning, framför allt för onlinebeställningar. Vid registreringen måste de obligatoriska fälten i registreringsmallen fyllas i fullständigt och korrekt. Registreringen måste bekräftas av oss för att kontot ska aktiveras. När registreringen är genomförd skapas ett MyRIMOWA-id som inte kan överlåtas. Ditt MyRIMOWA-id ger dig åtkomst till ditt kundkonto.

3.2   De personliga inloggningsuppgifterna ska förvaras oåtkomligt för åtkomst av tredje part. Om tredje part ändå skulle få kännedom om inloggningsuppgifterna ska du genast meddela oss detta och ändra dina inloggningsuppgifter. Du måste också se till att uppgifterna som du uppgivit är aktuella.

3.3   Ytterligare information om hanteringen av dina personuppgifter hittar du i vår dataskyddsinformation.

4 Leveransvillkor och betalningsmetoder

4.1   Vi levererar endast till leveransadresser inom EU samt Norge, Schweiz, Liechtenstein och Monaco. Till de angivna produktpriserna kan det även tillkomma leveranskostnader. Dessa anges vid presentationen av produkterna. Observera att det inte är möjligt att själv hämta upp produkter som beställts i onlinebutiken eller att leverera till serviceställen.

4.2   Produkternas tillgänglighet framgår av produktbeskrivningen. Leverans inom Tyskland sker inom 2 - 4 arbetsdagar. Om expressleverans har valts sker leverans inom 1 arbetsdag. Leveranstider för andra länder återfinns i denna tabell.

4.3   Vid onlinebeställningar kan du välja mellan följande betalningssätt:

- Kreditkort (MasterCard, VISA, American Express): Ditt kreditkort belastas vid den tidpunkt då vi accepterar din beställning (senast när produkten skickas).
- Direktöverföring: Vid direktöverföring erhåller vi krediteringen för överföringen direkt. För detta behöver vi kontonummer, bankkod, PIN och TAN (Transaction authentication number). Vid direktöverföring görs automatiskt en betalningsorder från ditt onlinebankkonto i realtid via ett säkert betalningsformulär från Sofort AG som inte är tillgängligt för oss som återförsäljare. Köpesumman överförs direkt till vårt bankkonto. När du väljer betalningssättet direktöverföring öppnas ett förifyllt formulär vid slutet av beställningsproceduren. Det innehåller redan våra bankuppgifter. Dessutom visas det belopp som ska överföras samt syftet. Välj det land där du har din internetbank och ange din bankkod. Ange sedan samma uppgifter som vid inloggning på din internetbank (kontonummer och PIN). Bekräfta din beställning genom att ange TAN. Omedelbart därefter får du en bekräftelse på överföringen. I princip alla internetanvändare kan använda direktöverföring som betalningssätt under förutsättning att de har ett aktiverat onlinebankkonto med PIN-/TAN-förfarande. Observera att direktöverföring inte är tillgänglig ännu i vissa länder och hos vissa banker. Närmare information om din bank har stöd för den här tjänsten finns här: https://www.sofort.com/eng-DE/kaeufer/su/online-zahlen-mit-sofort-ueberweisung/.
- PayPal: Du betalar via online-betalningstjänsten PayPal. Du behöver ha ett konto där/öppna ett konto där, logga in med dina inloggningsuppgifter och bekräfta betalningsordern till oss. Ytterligare anvisningar får du under beställningsproceduren.

5 Äganderättsförbehåll

Vi har äganderätt till samtliga produkter till dess att fullständig betalning har erlagts.

6 Ansvar för brister

6.1   Om det föreligger brister har konsumenten rätt till lagstadgade anspråk.

6.2  Vid alla konstaterade brister ber vi dig kontakta vår kundtjänst på +49-221-956417-8100. Dina anspråk påverkas naturligtvis inte.

7 Ansvar

7.1   För krav på grund av skador som orsakats av oss, våra juridiska ombud eller företrädare har vi alltid obegränsat ansvar

- vid vållande till dödsfall, kroppsskada eller skada på hälsan
- vid uppsåtligt eller grovt oaktsamt brott mot våra förpliktelser
- vid garanti, om sådan har ingåtts
- inom ramen för ansvaret enligt produktansvarslagen

7.2   för skador förorsakade av överträdelser av en väsentlig avtalsplikt (en förpliktelse vars uppfyllande är en förutsättning för det korrekta genomförandet av användaravtalet och som användaren regelbundet litar på och har all rätt att lita på): i detta fall är ansvaret dock begränsat till ersättning för typisk och förutsebar skada vid tiden för avtalets ingående.

7.3   I övrigt är skadeståndsanspråk uteslutna.

8 Ångerrätt

8.1   Konsumenter har ångerrätt enligt följande bestämmelser.

8.2   Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerrättstiden är fjorton dagar från den dag som du eller en tredje part som du utsett, dock inte transportföretaget, har tagit den senaste varan i besittning. För att utnyttja din ångerrätt måste du informera oss (RIMOWA GmbH, Richard-Byrd-Str. 13, 50829 Köln, Tyskland tel.: +49-221-956417-8100, fax: +49-221-956417-4, e-post: clientcare.germany@rimowa.com, genom en entydig förklaring (t.ex. ett brev, fax eller e-post) om att du frånträder avtalet. Du kan använda det bifogade standardformuläret för ångerrätt, men det är inte obligatoriskt. För att uppfylla återrättsfristen räcker det att du skickar meddelandet om att du utnyttjar ångerrätten innan fristen har gått ut.

Följder av att utnyttja ångerrätten

Om du frånträder detta avtal ska vi skyndsamt och senast inom fjorton dagar efter att vi erhållit meddelandet om att du frånträder avtalet återbetala alla betalningar som vi har erhållit från dig, inklusive för leveranskostnader (undantaget ytterligare kostnader p.g.a. att du valt en annan typ av leverans än den mest ekonomiska standardleverans som vi erbjuder). För denna återbetalning använder vi samma betalningssätt som du använde för den ursprungliga transaktionen, undantaget om vi uttryckligen har avtalat om annat; oavsett vilket som gäller tas inga ytterligare avgifter ut för dig p.g.a. denna återbetalning. Vi kan vägra att göra återbetalningen till dess vi har erhållit varorna igen eller till dess du har verifierat att varorna återsänts, beroende på vilket som sker först. Du ska återsända eller överlämna varorna till oss skyndsamt och senast inom fjorton dagar fr.o.m. den dag då du meddelade oss om att du frånträder avtalet. Fristen anses som uppfylld om du skickar varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Du står själv för de direkta kostnaderna för att återsända varorna. Du hålls bara ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att förvissa sig om varornas skick, egenskaper och funktion.

Slut på information om ångerrätt

8.3   Mall – ångerrättsformulär
(Om du vill frånträda avtalet fyller du i detta formulär och skickar tillbaka det till oss.)

– Till RIMOWA GmbH, Richard-Byrd-Str. 13, 50829 Köln, Tyskland, clientcare.germany@rimowa.com, – Härmed frånträder jag/vi (*) det av mig/oss (*) ingångna avtalet om inköp av följande varor (*)/utförande av följande tjänster (*)
– Beställd den (*)/erhållen den (*)
– Konsumentens/-ernas namn
– Konsumentens/-ernas adress
– Konsumentens/-ernas) underskrift (endast vid meddelande på papper)
– Datum

(*) Stryk det som inte gäller.

9 Lösning av tvister online

Vi deltar inte i alternativa system för tvistlösning i konsumentavtal enligt § 36 VSBG (tyska lagen om tvistlösning mellan konsumenter och näringsidkare).

10 Slutbestämmelser

10.1   Tillämplig lag är förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning med uteslutande av FN-konventionen angående avtal om internationella köp av (CISG). Detta val av lagstiftning gäller endast såvitt skyddet som ges av obligatorisk lagstiftning i det land där konsumenten har sin hemvist inte tas ifrån honom/henne.

10.2   Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna affärsvillkor blir helt eller delvis ogiltiga eller förlorar sin giltighet berörs inte giltigheten för de övriga bestämmelserna.