RIMOWA Shenzhen - Bao'an Airport

RIMOWA 매장

RIMOWA Shenzhen - Bao'an Airport RIMOWA 매장

주소

Baoan International Airport, 3S-02-01B, 3F, Domestic Departure Area, Baoan International Airport Shenzhen Guangdong Province China
길 찾기
영업 시간
  • 일요일 06:30 - 22:30
  • 월요일 06:30 - 22:30
  • 화요일 06:30 - 22:30
  • 수요일 06:30 - 22:30
  • 목요일 06:30 - 22:30
  • 금요일 06:30 - 22:30
  • 토요일 06:30 - 22:30

매장 제공 서비스

  • 수리
  • 커스터마이즈