ក្រលហ្េះលហើរជាផ្លូវក្រជាលលើកទីមួយរបស់យនតលហ្េះ Junkers F13 របស់ RIMOWA លៅតំបន់ភនំ Alps លៅក្បលទសសវីស

គលក្មាងលធវើយនតលហ្េះ Junkers F13 លឡើងវិញបាន នច្ូលៃល់ៃំ្ក់ក្លកំពូល វៃលលគខំរំពឹងចាំលនេះ លៅដងៃទី ១៥ វខកញ្ញា ឆ្្ាំ ២០១៦ គឺ យនតលហ្េះច្មលងលនេះបានលធវើក្រលហ្េះលហើរគួរលោយអសាចារាយជាផ្លូវក្រលលើកទីមួយលៅ Dübendorf នក្បលទសសវីស។ លនេះជាក្រលហ្េះលហើរក្បមាណជា១០០ឆ្្ាំលក្ក្យពីលពល វៃលយនតលហ្េះលៃើម វៃលលគចាត់ទុកថាជា “មាតាដនយនតលហ្េះៃឹកអនកៃំលណើរាំងអស់” ចាប់លផ្តើមលធវើក្រលហ្េះលហើរៃំបូងលនេះ។ ទនេឹមនឹងលពល វៃលយនតលហ្េះលនេះលហ្េះលហើរលឡើង អវីវៃលលគសាងលឡើងលៅកនុងគលក្មាង “RIMOWA F13” បានក្លាយលៅជាយនតលហ្េះ Junkers F13 ពិតក្បាកៃវមន លហើយវគឺជាលករតិ៍ៃំវណល វៃលលោកសាស្រសាតាចារាយ ហ ូលហ្គា យុងឃ្័រ (Hugo Junkers) បនាសល់ទុកមកលោយ។

យនតលហ្េះលនេះសំច្តោ ាងសងាហារលៅក្ពោនយនតលហ្េះ Dübendorf វៃលជាអតីតៈក្ពោនយនតលហ្េះទីមួយលៅ Zurich។ ទសាសនិកជនបានលធវើៃំលណើរមកពីក្គប់ទិសទីលលើពិភពលោក លៃើលមាបើផ្តល់កិតតិយសៃល់ Annelise 2 - លនេះជាល ្ាេះវៃលលគលៅវ លោយរំលឹកលៅល ្ាេះយនតលហ្េះលៃើមពីមុនលនេះ។ ម ូវៃលច្មលងពី Junkers F13 វពុំវមនក្ោន់វតជាក្រសាងលឡើងវិញនូវយនតលហ្េះចាស់ពីលៃើម្មួយលនេះលទ គឺវជាក្រសាងយនតលហ្េះៃឹកអនកៃំលណើរទីមួយលៅលលើពិភពលោក វៃលមានតួាំងមូលលធវើពីលោហធាតុ។ វជាក្បភពដនក្របំផ្ុសគំនិតៃល់អនកសាងយនតលហ្េះនន និងជាអនកក្តួសក្តាយផ្លូវលោយោក្សច្រណ៍សុីវិលនលពលសពវដងៃលនេះ។ យនតលហ្េះលៃើម វៃលលហ្េះបានកំពស់ ៦៧៥០ វម ក្តតាំងពីដងៃទី ១៣ វខកញ្ញា ឆ្្ាំ ១៩១៩ លនេះ វសលក្មច្បានលទធផ្ល វៃលលគសឹងវតរកលជឿពុំបានតាំងពីលពលលនេះមកលហើយ។


ក្រលហ្េះលឡើង

យនតលហ្េះ Junkers F13 ចាប់លផ្តើមរត់លៅមុខលោយងនមៗ លហើយបលងកើនលលាបឿនលឡើង រួច្ក៏លហ្េះលឡើងោ ាងក្សួលបនទាប់ពីរត់បានវត២០០វម ក្តវតប ុល្្ាេះ។ មា ាសុីនវមានកមាលាំង ៤៥០លសេះ លហើយវមានលលាបឿន ១៧៦ គីឡូវម ក្តកនុងមួយលមា ាង។ លៅលលើោទាំងបញ្ចាំងរូបនក្ពោនយនតលហ្េះលគលមើលលឃ្ើញរូបាំងឡាយ វៃលលគផ្ាាយបនតោទាល់ពីកវនលងលបើកបរយនតលហ្េះមក។ លៅលពលវៃលបានលឃ្ើញក្បោប់ក្បោរលបើកបរលនេះ ទសាសនិកជនាំងឡាយមានោរមមណ៍ហ្ក់បីៃូច្ជាក្តឡប់លៅលៅកនុងលពលអតីតក្លវិញ លហើយលគនំោ្ាអសាចារាយកនុងច្ិតតលោយបានលឃ្ើញថា លៅសម័យលនេះលគក្តូវក្រលក្គឿងបលច្ចកលទសតិច្ោ ាង្លៅ លៃើមាបីនឹងលបើកបរោក្សោនលនេះ។ លាេះបីជាម ូវៃលច្មលងលនេះវមានលក្គឿងបរិក្ខាលក្ច្ើនជាងលៅកនុងកវនលងលបើកបររបស់យនតលហ្េះ Junkers F13 ពីលៃើមវមនក៏លោយ ក៏លគមិនោច្ក្បៃូច្វលៅនឹងយនតលហ្េះសម័យទំលនើបបានវៃរ ពីលក្ េះកវនលងលបើកបរយនតលហ្េះទំលនើបមាន សកញ្ចក់។

យនតលហ្េះ Junkers F13 របស់ RIMOWA ក៏នំមកនូវោរមមណ៍ថាមានលសរីភាព ៃូច្ជាយនតលហ្េះលៃើមពី១០០មុនលនេះវៃរ។ អនកវៃលអង្ុយលៅកវនលងលបើកបរច្ំហរលនេះគឺអក្សោនិក ល ្ាេះលោក អូលីវ័រ បាក់មា ាន់ (Oliver Bachmann)និងក្បធានក្កុមហ ុន និងនយកក្បតិបតតិរបស់ RIMOWA គឺលោក ឌីធ័រ ម័រលសក វៃលលបើកបរយនតលហ្េះលោយខលួនឯងជាឯកជនអស់រយៈលពល ៣៤ ឆ្្ាំមកលហើយ។ ក្លមរា ាមួយលទៀតងតបងាហាញពីសកមមភាពងនឹកជំនញរបស់អនកលបើកយនតលហ្េះសាកលាបង វៃលក្ច្់ច្ងកូតៃឹកនំយនតលហ្េះលនេះបានក្បកបលោយសុវតថិភាព។ ាំងក្រលហ្េះលឡើង ក៏ៃូច្ជាក្រច្ុេះវៃរគឺ ក្បក្ពឹតតលៅលោយបានទទួលក្រទេះដៃលសៃើច្សរលសើរ។ យនតលហ្េះ Junkers F13 ច្ុេះមកៃល់ៃីលោយងនមៗ លហើយទសាសនិកជនបានទេះដៃអបអរទទួលោ ាងយូរ។ លៅលពលលច្ញពីកវនលងលបើកបរមក លោក ឌីធ័រ ម័រលសក មានក្បសាសន៍លោយមានលមាទនភាព និងលោយរំលភើបថា “សុបិនបានក្លាយលៅជាក្រពិតលហើយសក្មាប់រូបខ្ុំ។ យនតលហ្េះ Junkers F13 ចាប់លហ្េះលហើរលលើោក្សវិញលហើយ ៗរូបខ្ុំមានភ័ពវវសនលអ លោយោច្លធវើក្រសាកលាបងក្រលហ្េះលហើរជាផ្លូវក្រទីមួយបានកនុងថានៈជាសមាជិកក្កុមោក្សោនិក! លតើវមានអវីក្បលសើរជាងលនេះលទៀតលៅសក្មាប់រូបខ្ុំ?”

ក្រលរៀបច្ំ

ចាប់តាំងមានគំនិតផ្តួច្លផ្តើមៃំបូងរហូតលៅៃល់ក្រលហ្េះលហើរៃំបូង លគក្តូវច្ំ្យលពល៧ឆ្្ាំ លៃើមាបីលធវើក្រ ក្សាវក្ជាវ លធវើវផ្នក្រ និងោក់ កាយសុំក្រអនុញ្ញាតលផ្ាសងៗ។ ដៃគូខ្លាំងៗបីបានពួតដៃោ្ា លៃើមាបីសលក្មច្គលក្មាងកក្មិតលនេះលោយបានគឺ JU-AIR សមាគមអនកក្សឡាញ់យនតលហ្េះក្បវតតិសាស្រសត (Association of Friends of Historical Aircraft -VFL) និង RIMOWA។ លៅឆ្្ាំ ១៩១៩ លោក ហ ូលហ្គា យុងឃ្័រ (Hugo Junkers) វៃលជាសហក្គិន ជាវិសវករ និងជាអនកមានច្កខុវិស័យវវងឆ្ងាយបានលោយលគសាងសង់យនតលហ្េះលនេះលឡើងលៅឆ្្ាំ១៩១៩។ យនតលហ្េះ សលោហធាតុាំងមូលលធវើពីឌូរា ាលូមីន (duralumin) ក្តូវបានលគសាងលឡើងលៅលរាងច្ក្ក Junkers លៅ Dessau រហូតៃល់ឆ្្ាំ ១៩៣៣។ លោក ឌីធ័រ ម័រលសក ជា ណិជជករលៅក្កុងកូឡូញ វៃលឪពុកលោកបានលធវើវ ាលីសលោយលក្បើសមាភារៈៃូច្ោ្ាលនេះពីជាង៦០ឆ្្ាំមុនលនេះ មានក្រជាប់ច្ិតតនឹងគលក្មាងលោក ហ ូលហ្គា យុងឃ្័រ លហតុៃូលច្នេះលហើយបានជាលោកផ្តល់ក្រឧបតថមភៃល់ក្រសាងសង់ម ូវៃលច្មលងយនតលហ្េះ F13 វៃលោច្លហ្េះបានលនេះ។ លោក ឌីធ័រ ម័រលសក អធិបាាយថា “លោក ហ ូលហ្គា យុងឃ្័រ ជាអនកទីមួយលហើយ វៃលលក្បើឌូរា ាលូមីនលៅកនុងសំណង់យនតលហ្េះ។ បនេេះលោហធាតុមានក្ទង់ក្ាយជាច្ងអូរៗលនេះបានក្លាយលៅជាភិនភាគសមាគាល់របស់យនតលហ្េះ Junkers និងរបស់វ ាលីស RIMOWA។ លហតុលនេះលហើយបានជាខ្ុំខំតាមោន និងផ្តល់ក្រឧបតថមភៃល់ក្រសាងលឡើងវិញនូវយនតលហ្េះ F13 វៃលោច្លហ្េះបាន។ ខ្ុំច្ង់ផ្តល់ជូនពិភពលោកនូវ សមាបតតិវបាបធម៌ៃ៏សំខ្ន់មួយវិញ ក៏ប ុវនតមិនវមនសក្មាប់ោក់សារមនេីលទ គឺសក្មាប់ោក់លៅកវនលង វៃលក្តូវនឹងរបស់លនេះគឺោក់លៅលលើលមឃ្។”

ក្កុមក្រងារ វៃលមានក្កុមហ ុនននជាសមាជិក មានជាោទិ Kälin Aero Technologies MSW Aviation Naef Flugmotoren AG AeroFEM GmbH និង JU-AIR បានច្ំ្យលពល២៤វខ លៃើមាបីសាងសង់យនតលហ្េះ Junkers F13 លនេះលឡើង។ ក្កុមក្រងារ F13 បានលធវើក្រក្សាវក្ជាវលៅតាមបណណសារជាលក្ច្ើន វៃលលៅរាយតាមក្បលទសនន លៃើមាបីលរៀបច្ំវផ្នក្រសាងសង់យនតលហ្េះលនេះ។ យនតលហ្េះ Junkers JL6 លៅសារមនេីោក្សច្រណ៍លៅ Le Bourget ជាក្បភពពត៌មានៃ៏មានក្បលោជន៍។ លគបានវស់វវងវ លោយលក្បើឡាវហ ាសរ លហើយបញ្ចូលទិននន័យាំងលនេះលៅកនុងសហវវវរសំណង់ 3D វៃលទំលនើបបំផ្ុត។


តួលលខ

លគបានច្ំ្យលពល ១២០០០ លមា ាង សក្មាប់ក្រសាងសង់យនតលហ្េះ Junkers F13 លៅ Schwarzwald។ យនតលហ្េះមានសាលាបខ្ងលក្ក្ម និងមានកវនលងលបើកបរច្ំហរៃំបូលសក្មាប់ោក្សោនិកពីរនក់ក្តូវបានសាងលឡើងលោយលគលក្បើមឹនច្ំនួនជាង ៣៥០០០ក្ោប់ វៃលលគមឹនភាជាប់ច្ំវណកសាងសង់២៦០០ច្ំវណក។ លគលក្បើពណ៌ច្ំនួន៦០គីឡូក្ក្ម លៃើមាបីោបយនតលហ្េះលនេះ។ ម ូវៃលយនតលហ្េះក្បវតតិសាស្រសតលនេះលក្បើមា ាសុីន Pratt & Whitney Wasp Junior R985 9-cylinder radial engine វៃលមានកមាលាំង ៤៥០ លសេះ។ លគលក្បើវសាបកមានតដមល សវផ្នក

ខ្ងកនុងយនតលហ្េះលនេះ។ តាមក្រលក្ោងទុកគឺ ក្រអនុញ្ញាតលោយលក្បើក្បាស់នឹងបានទទួលលៅច្ុងឆ្្ាំ ២០១៦ លនេះ។ ពត៌មានបវនថមអំពី Junkers F13 មានលៅលគហទំព័រ www.junkersf13.de