ការងារនៅ RIMOWA

សូមមើលដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបច្ចុប្បន្ននេះ។ នៅទីនេះអ្នកនឹងឃើញមានកន្លែងការងារនៅទំនេរនានា ដែលយើងកំពុងរកបុគ្គលិកថ្មីអោយមកធ្វើការងារទាំងនេះ។

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក Deutschland

 • HEAD OF PRODUCT MARKETING (F/M)

  We are looking for a HEAD OF PRODUCT MARKETING (F/M) as soon as possible

  ទាញយក (PDF)
 • ASSISTANT STORE MANAGER (M/W) - FRANKFURT

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Store in FRANKFURT EINEN ASSISTANT STORE MANAGER (M/W)

  ទាញយក (PDF)
 • VB.NET PROGRAMMIERER (M/W) - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt und für einen befristeten Zeitraum zwei VB.NET PROGRAMMIERER (M/W)

  ទាញយក (PDF)
 • VERKAUFSBERATER (M/W) - MÜNCHEN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen VERKAUFSBERATER (M/W) für unseren Store in München

  ទាញយក (PDF)
 • HAUSTECHNIKER (M/W) MIT SCHWERPUNKT ELEKTRO - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen HAUSTECHNIKER (M/W) MIT SCHWERPUNKT ELEKTRO

  ទាញយក (PDF)
 • BILANZBUCHHALTER (M/W) - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen BILANZBUCHHALTER (M/W)

  ទាញយក (PDF)
 • SERVICETECHNIKER (M/W) - MÜNCHEN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen SERVICETECHNIKER (M/W) für unseren Store in München

  ទាញយក (PDF)
 • INGENIEUR (M/W) FÜR PROZESSOPTIMIERUNG UND AUTOMATISIERUNG - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen INGENIEUR (M/W) FÜR PROZESSOPTIMIERUNG UND AUTOMATISIERUNG

  ទាញយក (PDF)
 • BE INSPIRATIONAL (F/M)

  We are looking for highly motivated individuals who seek to challenge us, to unveil their full potential. Anyone who enjoys taking the initiative, to be part of this exciting new adventure is welcome to send us their persuading material.

  ទាញយក (PDF)
 • WARENGRUPPENLEITER (M/W) FÜR INVESTITIONSGÜTER - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen WARENGRUPPENLEITER (M/W) FÜR INVESTITIONSGÜTER

  ទាញយក (PDF)
 • WERKSTUDENT (M/W) IN DER RECHTSABTEILUNG - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 1 Jahr einen WERKSTUDENT (M/W) IN DER RECHTSABTEILUNG

  ទាញយក (PDF)
 • KOORDINATOR (M/W) FÜR ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITS- UND UMWELTSCHUTZ - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen KOORDINATOR (M/W) FÜR ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITS- UND UMWELTSCHUTZ

  ទាញយក (PDF)
 • SYSTEMADMINISTRATOR (M/W) / IT-SPEZIALIST (M/W) - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen SYSTEMADMINISTRATOR (M/W) / IT-SPEZIALIST (M/ W)

  ទាញយក (PDF)
 • VERKAUFSBERATER (M/W) - SERVICEPOINTS MÜNCHEN, FRANKFURT

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Serviepoints in München und Frankfurt VERKAUFSBERATER (M/W)

  ទាញយក (PDF)
 • CLIENT DEVELOPMENT MANAGER (F/M)

  We are looking for a CLIENT DEVELOPMENT MANAGER (F/M) as soon as possible

  ទាញយក (PDF)
 • BESCHAFFUNGSANALYTIKER (M/W) - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen BESCHAFFUNGSANALYTIKER (M/W)

  ទាញយក (PDF)
 • FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (M/W) - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK (M/W)

  ទាញយក (PDF)
 • PRAKTIKANTEN (M/W) IM ONLINE MARKETING - KÖLN

  Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt für 3 bis 6 Monate einen PRAKTIKANTEN (M/W) IM ONLINE MARKETING

  ទាញយក (PDF)
 • WERKSTUDENT (M/W) FÜR HEALTH, SAFETY & FACILITY MANAGEMENT - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen WERKSTUDENT (M/W) FÜR HEALTH, SAFETY & FACILITY MANAGEMENT

  ទាញយក (PDF)

ទំនក់ទំនង

RIMOWA GmbH
Human Resources
Jaqueline Khalil
Richard-Byrd-Str. 13
50829 Köln
Germany

ទូរស័ព្ទ: + 49 - 221 - 956417 – 0
ហ្វាក់: + 49 - 221 - 956417 - 4
អ៊ីម៉ែល: karriere@rimowa.com