ការងារនៅ RIMOWA

សូមមើលដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបច្ចុប្បន្ននេះ។ នៅទីនេះអ្នកនឹងឃើញមានកន្លែងការងារនៅទំនេរនានា ដែលយើងកំពុងរកបុគ្គលិកថ្មីអោយមកធ្វើការងារទាំងនេះ។

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក Deutschland

 • PRAKTIKANTEN (M/W) IM ONLINE MARKETING - KÖLN

  Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt für 3 bis 6 Monate einen PRAKTIKANTEN (M/W) IM ONLINE MARKETING

  ទាញយក (PDF)
 • SYSTEMADMINISTRATOR (M/W) / IT-SPEZIALIST (M/W) - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen SYSTEMADMINISTRATOR (M/W) / IT-SPEZIALIST (M/ W)

  ទាញយក (PDF)
 • BESCHAFFUNGSANALYTIKER (M/W) - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen BESCHAFFUNGSANALYTIKER (M/W)

  ទាញយក (PDF)
 • VERKAUFSBERATER (M/W) - SERVICEPOINTS MÜNCHEN, FRANKFURT

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Serviepoints in München und Frankfurt VERKAUFSBERATER (M/W)

  ទាញយក (PDF)
 • ASSISTANT STORE MANAGER (M/W) - FRANKFURT

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Store in FRANKFURT EINEN ASSISTANT STORE MANAGER (M/W)

  ទាញយក (PDF)
 • HAUSTECHNIKER (M/W) MIT SCHWERPUNKT ELEKTRO - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen HAUSTECHNIKER (M/W) MIT SCHWERPUNKT ELEKTRO

  ទាញយក (PDF)
 • KOORDINATOR (M/W) FÜR ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITS- UND UMWELTSCHUTZ - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen KOORDINATOR (M/W) FÜR ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITS- UND UMWELTSCHUTZ

  ទាញយក (PDF)
 • FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (M/W) - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK (M/W)

  ទាញយក (PDF)
 • VB.NET PROGRAMMIERER (M/W) - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt und für einen befristeten Zeitraum zwei VB.NET PROGRAMMIERER (M/W)

  ទាញយក (PDF)
 • BILANZBUCHHALTER (M/W) - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen BILANZBUCHHALTER (M/W)

  ទាញយក (PDF)
 • INGENIEUR (M/W) FÜR PROZESSOPTIMIERUNG UND AUTOMATISIERUNG - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen INGENIEUR (M/W) FÜR PROZESSOPTIMIERUNG UND AUTOMATISIERUNG

  ទាញយក (PDF)
 • WERKSTUDENT (M/W) IN DER RECHTSABTEILUNG - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 1 Jahr einen WERKSTUDENT (M/W) IN DER RECHTSABTEILUNG

  ទាញយក (PDF)
 • WERKSTUDENT (M/W) IM PERSONALWESEN - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 3 Monate einen WERKSTUDENTEN (M/W) IM PERSONALWESEN

  ទាញយក (PDF)
 • WARENGRUPPENLEITER (M/W) FÜR INVESTITIONSGÜTER - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen WARENGRUPPENLEITER (M/W) FÜR INVESTITIONSGÜTER

  ទាញយក (PDF)
 • WERKSTUDENT (M/W) FÜR HEALTH, SAFETY & FACILITY MANAGEMENT - KÖLN

  Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen WERKSTUDENT (M/W) FÜR HEALTH, SAFETY & FACILITY MANAGEMENT

  ទាញយក (PDF)

ទំនក់ទំនង

RIMOWA GmbH
Human Resources
Jaqueline Khalil
Richard-Byrd-Str. 13
50829 Köln
Germany

ទូរស័ព្ទ: + 49 - 221 - 956417 – 0
ហ្វាក់: + 49 - 221 - 956417 - 4
អ៊ីម៉ែល: karriere@rimowa.com