Topas Titanium ភាពខុសគ្នាដោយលក្ខណៈសម្រាំង Discover Topas Titanium Salsa Air របស់ស្រាលបំផុតនៅក្នុងចំណោមពួកទម្ងន់ស្រាល។ Discover Salsa Air Salsa Deluxe ផាសុកភាព ដែលស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ដ៏សោភ័ណក្រៃលែង Discover Salsa Deluxe Topas របស់ដើម Discover Topas Limbo សម្រាប់អ្នកដែលមានការរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំង Discover Limbo Topas Stealth ភាពសង្ហាថ្មី Discover Topas Stealth Bossa Nova មានលក្ខណៈពិសេសប្លែកពីគេ Discover Bossa Nova Pilot មានលក្ខណៈជំនាញយ៉ាងប្រាកដ Discover Pilot Bolero អ្នកជូនដំណើរដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អាជីវកម្ម និងទេសចរណ៍ Discover Bolero Salsa វ៉ាលីសប៉ូលីកាបូណាតទីមួយនៅលើពិភពលោក Discover Salsa Classic Flight ល្អឆើតគ្មានពេលចប់ ហើយត្រូវគ្រប់ពេលវេលា។ Discover Classic Flight
down

ការប្រើប្រព័ន្ធឌីយីថលក្នុងវិស័យធ្វើដំណើរ

លៅដងៃសុក្កទី ១៦ វខកញ្ញា ឆ្្ាំ ២០១៦ ក្កុមហ ុនបួនបានជួបជុំោ្ាលធវើក្រពិភាកាាពីលរឿង “លធវើៃំលណើរក្បកបលោយោសុកភាពតាមរយៈក្រលក្បើក្បព័នធឌីយីងល”។

 
ការប្រើប្រព័ន្ធឌីយីថលក្នុងវិស័យធ្វើដំណើរ

ក្រលហ្េះលហើរជាផ្លូវក្រជាលលើកទីមួយរបស់យនតលហ្េះ Junkers F13 វៃលគួរលោយចាប់ោរមមណ៍ជាខ្លាំង

គលក្មាងលធវើយនតលហ្េះ Junkers F13 លឡើងវិញបាន នច្ូលៃល់ៃំ្ក់ក្លកំពូល វៃលលគខំរំពឹងចាំលនេះ លៅដងៃទី ១៥ វខកញ្ញា ឆ្្ាំ ២០១៦ គឺ ក្រលហ្េះលហើរគួរលោយអសាចារាយជាផ្លូវក្រលលើកទីមួយដនយនតលហ្េះជាម ូវៃលច្មលងលនេះ។

 
ក្រលហ្េះលហើរជាផ្លូវក្រជាលលើកទីមួយរបស់យនតលហ្េះ Junkers F13 វៃលគួរលោយចាប់ោរមមណ៍ជាខ្លាំង

ក្កុមក្រងារមួយ លបសកកមមមួយ : ឧតតមភាពក្លាយលៅជាជំហរ

លៅកនុង “លបសកកមម ៃលណតើម នរងាវាន់” ពួកអនកកីឡាបាត់ាត់ វៃលលក្ជើសលរីសលោយសមាគមកីឡាបាល់ាត់ោលលឺម ង់ (German Football Association) បានលធវើៃំលណើរលៅក្បលទសបារាំងលោយយកលៅជាមួយខលួននូវ វ ាលីស RIMOWA ពិសេេ ដែលមានគុណភាពខពស់បំផ្ុត។

 
ក្កុមក្រងារមួយ លបសកកមមមួយ : ឧតតមភាពក្លាយលៅជាជំហរ

LUFTHANSA ចាប់លផ្តើមលក្បើ RIMOWA ELECTRONIC TAG

តាមរយៈក្រលក្បើ RIMOWA Electronic Tag លគោច្ច្ុេះល ្ាេះវ ាលីសច្ូលបញ្ជីវ ាលីសយកតាមយនតលហ្េះពីទី្លៅក៏បាន លហើយយកវ ាលីសលនេះលៅក្បគល់លោយលគលៅក្ពោនយនតលហ្េះ លោយលក្បើលពលវតប ុន្ានវិនទីវតប ុល្្ាេះ។

 
LUFTHANSA ចាប់លផ្តើមលក្បើ RIMOWA ELECTRONIC TAG

BOSSA NOVA from Brazil

Travel in style and do good

BOSSA NOVA is the name of the new luxury range from RIMOWA which attracts attention not only because of its striking design, but also because of its charity aspect.

 
BOSSA NOVA from Brazil