Tiráž

Tato tiráž platí i pro facebookové stránky
http://www.facebook.com/Rimowa
a
http://www.facebook.com/RimowaDeutschland

Rimowa GmbH
Richard-Byrd-Str. 13
50829 Kolín nad Rýnem
Nemecko

Jednatelé Alexandre Arnault a Dieter Morszeck

Tel.: +49 (221) 956–4170
Fax: +49 (221) 956–4174
E-mail: hello@rimowa.com

Danové identifikacní císlo podle § 27a nem. zákona o dani z obratu: DE122804506

Obvodní soud Kolín nad Rýnem Registracní c.: AG Kolín nad Rýnem HRB 14213

Grafický návrh a programování:
m.i.r. media, digital agency
Kolín nad Rýnem, Nemecko

Obsah webu:
Obsah tohoto webu byl sestaven peclive a podle autorových aktuálních poznatku. Odpovídáme za nej pouze v rámci obecných zákonných predpisu.

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za cizí obsah nejdríve od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení práva.
Vyhrazujeme si právo tento informativní obsah zcela nebo cástecne zmenit nebo odstranit, pokud tím nebudou dotceny smluvní závazky.

Odpovednost za odkazy
Za obsah cizích webu, na které prímo ci neprímo odkazujeme (prostrednictvím hypertextových nebo vnorených odkazu), neneseme žádnou odpovednost a neprebíráme ho ani ho nevydáváme za vlastní.
V okamžiku zadání odkazu nám na odkazovaných webech nebyl znám žádný obsah v rozporu s právními predpisy. Protože však na stávající ani na budoucí podobu obsahu na odkazovaných webech nemáme žádný vliv, výslovne se distancujeme od veškerého obsahu na odkazovaných webech, který se zmenil po zadání odkazu na ne.

Za obsah a zejména za škody, které vzniknou využíváním informací dostupných na odkazovaných webech, rucí výhradne poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno.
Dozvíme-li se o nezákonném, protiprávním nebo chybném obsahu na webech, na které odkazujeme, bude odkaz na ne odstranen.

Autorská práva
Na obsah a díla vytvárená provozovatelem webu na techto stránkách se vztahují príslušná ustanovení autorských zákonu.

Rozmnožování, úpravy, šírení a jakékoli komercní využití nad rámec autorského práva jsou možné pouze s písemným souhlasem príslušného autora, resp. tvurce.

Stahování a porizování kopií techto stránek je dovoleno pouze pro soukromé, nekomercní úcely.
Pokud obsah na této stránce nebyl vytvoren jejím provozovatelem, jsou dodržována autorská práva tretích osob.

Takový obsah je zejména oznacen jako obsah tretích osob.

Pokud byste presto zaznamenali nejaké porušení autorských práv, prosíme vás, abyste nás na nej upozornili.

Zjistíme-li porušení právních predpisu, bude takový obsah neprodlene odstranen.

Ochrana osobních údaju
Váš zájem o náš web a o naši spolecnost nás velmi teší.
Ochrana vašich osobních údaju pri jejich shromaždování, zpracovávání a využívání v souvislosti s vaší návštevou na našem webu je pro nás velmi duležitá.
Vaše údaje jsou chráneny v rámci platných predpisu o ochrane osobních údaju.
V další cásti bychom vás proto chteli seznámit s tím, jaké údaje behem vaší návštevy webu shromaždujeme a jak je využíváme:

Shromaždování údaju
Každý prístup na náš web a každé nactení souboru uloženého na webu se zapisuje do protokolu.
Toto ukládání slouží k interním systémovým a statistickým úcelum. Do protokolu se zapisují: název nacteného souboru, datum a cas jeho nactení, množství prenesených dat, potvrzení o úspešném nactení, použitý internetový prohlížec a doména, ze které požadavek prišel.

Krome toho se do protokolu zapisuje také anonymizovaná IP adresa pocítace, ze kterého požadavek prišel.
Prípadné další osobní údaje se shromaždují pouze v prípade, že je uvedete dobrovolne, napríklad v ankete nebo pri registraci.

Zpracovávání a využívání osobních údaju
Pokud nám sdelíte své osobní údaje, využíváme je pouze k odpovídání na vaše dotazy, plnení smluv, které jsme s vámi uzavreli, a pro úcely technické správy.

Tretím osobám jsou vaše osobní údaje sdelovány nebo jinak poskytovány pouze v prípade, že je to ze zákona prípustné, napr. je to nezbytné ke splnení smlouvy, což se týká zejména sdelování údaju z objednávky dodavatelum, za úcelem vyúctování nebo s vaším predchozím souhlasem.

Udelený souhlas mužete s úcinností do budoucna kdykoli odvolat.
Vymazání nebo zablokování uložených osobních údaju je provádeno v souladu se zákonnými predpisy, pokud odvoláte souhlas s jejich uchováváním, už není nezbytné je znát, aby byl splnen úcel sledovaný jejich uchováváním, nebo je jejich uchovávání z jiných zákonem stanovených duvodu neprípustné.

Na vaši písemnou žádost vám rádi sdelíme, jaké osobní údaje jsou o vás uchovávány.

Google Analytics
Tento web využívá službu Google Analytics. Jedná se o službu spolecnosti Google Inc. (dále jen „Google“) pro webovou analytiku.
Služba Google Analytics používá tzv. soubory cookie. Jsou to textové soubory, které se ukládají do pocítace a umožnují sledovat vaše prístupy na web.

Informace o vašem používání tohoto webu získané prostrednictvím souboru cookie jsou odesílány na server spolecnosti Google ve Spojených státech amerických, kde se ukládají.
Po aktivaci tzv. anonymizace IP adresy na techto webových stránkách ale spolecnost Google prevede vaši IP adresu ješte na území clenských státu Evropské unie nebo dalších smluvních státu Dohody o Evropském hospodárském prostoru do zkrácené podoby.

Pouze ve výjimecných prípadech je na server spolecnosti Google v USA prenášena celá IP adresa a teprve tam je prevádena do zkrácené podoby.

Z poverení provozovatele tohoto webu bude spolecnost Google tyto informace používat k vyhodnocení vašich prístupu na web, vytvárení zpráv o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb pro provozovatele webu souvisejících s prístupy na web a používáním internetu.

IP adresu, kterou služba Google Analytics získá z vašeho internetového prohlížece, nebude spolecnost Google kombinovat s žádnými dalšími údaji.

Ukládání souboru cookie mužete zabránit zmenou nastavení internetového prohlížece. Upozornujeme však, že v takovém prípade možná nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce tohoto webu.

Shromaždování údaju vytvárených soubory cookie o vašem prístupu na web (vcetne vaší IP adresy), jejich predávání spolecnosti Google a jejich zpracovávání spolecností Google mužete zabránit také tím, že si z níže uvedeného odkazu stáhnete a nainstalujete doplnek do internetového prohlížece: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs-CZ

Prohlášení o ochrane osobních údaju k využívání doplnku síte Facebook (tlacítka To se mi líbí)
Do techto stránek jsou zabudovány doplnky sociální síte Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.
Doplnky síte Facebook poznáte podle loga Facebooku nebo tlacítka „To se mi líbí“ na naší stránce. Prehled doplnku pro Facebook najdete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Pokud navštívíte náš web, naváže se prostrednictvím doplnku prímé spojení mezi internetovým prohlížecem a serverem Facebooku.
Facebook se tak dozví, že jste se svojí IP adresou navštívili náš web. Když na tlacítko Facebooku „To se mi líbí“ kliknete v dobe, kdy jste prihlášeni ke svému úctu na Facebooku, mužete na svém profilu na Facebooku zverejnit odkaz na obsah našeho webu.

Facebook pak muže návštevu našeho webu priradit k vašemu uživatelskému úctu.
Upozornujeme, že jako provozovatel webu nejsme spolecností Facebook informováni o obsahu predávaných údaju ani o jejich využívání.
Podrobnejší informace najdete v zásadách používání dat spolecností Facebook na http://cs-cz.facebook.com/policy.php.

Pokud si neprejete, aby Facebook mohl prirazovat vaše návštevy na našem webu k vašemu uživatelskému úctu na Facebooku, odhlaste se ze svého uživatelského úctu na Facebooku. Pokud si neprejete, aby Facebook mohl prirazovat vaše návštevy na našem webu k vašemu uživatelskému úctu na Facebooku, odhlaste se ze svého uživatelského úctu na Facebooku.

Používání tlacítka Google +1
Na našem webu používáme tlacítko „+1“ sociální síte Google+ (Google Plus) spolecnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie, 94043, USA (dále „spolecnost Google“).

Pri každém nactení nekteré ze stránek našeho webu opatrené tlacítkem „+1“ toto tlacítko zpusobí, že použitý internetový prohlížec nacte ze serveru spolecnosti Google grafickou podobu tlacítka „+1“ a zobrazí ji. Serveru spolecnosti Google zároven sdelí, na které stránce našeho webu se práve nacházíte.
Spolecnost Google eviduje historii procházení stránek se zobrazením tlacítka „+1“ po dobu maximálne dvou týdnu pro úcely údržby systému a odstranování chyb.
K žádnému dalšímu vyhodnocování vaší návštevy našeho webu s tlacítkem „+1“ nedochází. Pokud na tlacítko „+1“ kliknete v dobe, kdy jste prihlášeni ke službe Google+ (Google Plus), zaznamená spolecnost Google prostrednictvím vašeho profilu Google+ informace o vámi doporucené URL adrese, vaši IP adresu a údaje o použitém internetovém prohlížeci, aby mohla doporucení „+1“ uložit a zverejnit
Vaše doporucení „+1“ se mohou zobrazovat spolecne s vaším profilovým jménem a vaší fotografií jako upozornení v ruzných službách spolecnosti Google, napr. ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google+ (jako záložka „+1“ ve vašem profilu Google+) nebo na jiných místech na webech a v inzerátech na internetu..
Zde najdete zásady spolecnosti Google pro ochranu osobních údaju k tlacítku „+1“ a bližší informace o shromaždování, predávání a využívání údaju spolecností Google, o vašich právech, která v té souvislosti máte, a o možnostech nastavení vašeho profilu.
https://profiles.google.com/+1/personalizationy.

Prohlášení o ochrane osobních údaju k využívání služby Twitter
Do našeho webu jsou zabudovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí spolecnost Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním služby Twitter a funkce „Retweetnout“ se navštívené weby propojí s vaším úctem u služby Twitter a dozvedí se o nich další uživatelé. Spolecnosti Twitter jsou pri tom predávány také údaje.

Upozornujeme na to, že jako provozovatel webu nejsme spolecností Twitter informováni o obsahu predávaných údaju ani o jejich využívání. Podrobnejší informace najdete v prohlášení o ochrane osobních údaju spolecností Twitter na http://twitter.com/privacy

Nastavení ochrany osobních údaju ve službe Twitter mužete zmenit v nastaveních úctu na http://twitter.com/account/settings.

Prohlášení o ochrane osobních údaju k využívání služby Hotjar
Tento web využívá službu webové analytiky Hotjar poskytovanou spolecností Hotjar Ltd. (dále „spolecnost Hotjar“). Služba anonymne zaznamenává interakce náhodne vybraných jednotlivých uživatelu s webem. Vzniká tak protokol, který obsahuje napr. údaje o pohybech a kliknutích myší. Cílem je ukázat, co by bylo možné na daném webu vylepšit. Služba Hotjar používá soubory cookie. Jsou to textové soubory, které se ukládají do pocítace a umožnují sledovat vaše prístupy na web. Aby bylo nemožné prímo zjištovat totožnost uživatelu, jsou IP adresy ukládány a zpracovávány pouze v anonymizované podobe. Krome toho jsou pro statistické úcely vyhodnocovány údaje o operacním systému, internetovém prohlížeci, odkazech, ze kterých uživatel prišel a na které pokracuje, geografickém puvodu a o rozlišení obrazovky a druhu použitého zarízení. Tyto údaje jsou neosobní a nejsou námi ani spolecností Hotjar predávány tretím osobám. Pokud se zaznamenáváním nesouhlasíte, mužete ho na všech webových stránkách využívajících službu Hotjar deaktivovat vložením hlavicky DoNotTrack v nastaveních internetového prohlížece. Další informace najdete na :https://www.hotjar.com/opt-out.

Rešení sporu online
Rešení sporu online podle cl. 14 odst. 1 narízení o rešení spotrebitelských sporu online (ODR). Evropská komise poskytuje na webu http://ec.europa.eu/consumers/odr/ platformu pro rešení sporu online.Naše spolecnost však nemá povinnost souhlasit s mimosoudním rešením sporu online a nesouhlasí s ním.